Saray Bahçesinde eğlence. Ud, Çengi, Def.
XVI yy. başları. I.Ahmed Albümü'nden
Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır. Temelinde tek kişinin (ozan tarzına uygun) usullü veya usulsüz, ama mutlaka bir makam'a bağlı olarak çalıp söylediği; müziğin sadece ritm ve melodi unsurlarını kullanıp insan sesine ağırlık veren ve nesilden nesle aktarımı Batı müziğindeki gibi nota yoluyla değil meşk yoluyla sağlanan bir şahsî üslup ve ifade müziğidir.

Sarayın, devleti yalnız askerî ve mülkî olarak değil, aynı zamanda fikir ve sanat hayatı açısından da yöneten bir merkez oluşu, Türklerde çok eski bir gelenektir. Ülkenin en ileri fikir ve sanat adamlarını toplayan, besleyen ve barındıran hep saray olmuştur. Şiir ve hat gibi mûsikî de eğitimlerinin ayrılmaz parçası olmuş olan Osmanlı padişahları da sanatı -Selçuklu, Karahanlı, vd. ataları gibi- ırk, dil, din ve mezheb farkı gözetmeksizin koruyup desteklemişlerdir. Osmanlı mûsikîsinin, bir imparatorluk sanatı olarak, bütün Türk mûsikîsinin en fazla gelişmiş, zenginleşmiş ve incelmiş bölümü olmasının sebebi budur.

 

Osmanlı Musikisinin Eğitim Kurumları

Osmanlı mûsikîsinin, nesilden nesle aktarımın meşk yoluyla sağlandığım söylemiştik. Bu meşk, Mehterhâne, Mevlevihâne, Enderun, mûsikî esnafı loncaları ve özel meşkhâneler olmak üzere başlıca beş değişik mekanda yapılırdı ki mûsikînin toplum içinde tanınıp sevilmesini, beste ve konserlerle yaygınlaşmasını sağlayan temel eğitim ve icra kurumu niteliğindeydiler. Şimdi bu kurumları daha yakından görelim.

 


III.Ahmed zamanında mehter takımı,
Levni_Topkapı Sarayi

1. Mehterhâne

Hun'lar zamanındaki adı Tuğ olan ve vurmalı sazlarla nefesli sazlardan oluşan askerî mızıka okulunun Fatih'ten sonra aldığı isim, Hun'lardan beri Türk savaş tekniğinin vazgeçilmez unsuru olan askerî müziğin amacı, çok uzaklardan duyulan ve gitgide yaklaşan gök gürültüsüne benzer yabancı bir müzmin sesiyle düşmanın moralini bozup savaşacak güç bırakmamak, düşmanı teslim almak suretiyle harbi en kısa zamanda bitirmek ve böylece - bir bakıma - insan kıyımını önlemektir.

Selçukluların T'abılhâne veya Nevbethâne dediği bu kurumda Hunlardan beri ikisi nefesli, dördü vurmalı altı temel çalgı yer almıştır: İslamiyet ten sonra adları zurna, boru (nefir veya şahnay), çevgan, zil, davul ve kös'e çevrilen yurağ, boygur, çöken, çanğ, tümrük ve küvrük. Savaşta ordunun önünde giden kös, davul, nakkare, zil, çevgan, çalpara, çengi harbî, zurna ve boru gibi yüzlerce vurmalı ve nefesli çalgının çalacağı müzik, savaş, tören ve oyun (spor) amaçları için özel olarak bestelenirdi. Hünkâr Peşrevi, At Peşrevi, Alay/ Düzen Peşrevi, Elçi Peşrevi, Saat Peşrevi ve Rakkas Peşrevi, bu mehter havalarından bazılarının adlarıdır.

Savaşlarda çalınan mehter havalarının gündelik şehir hayatındaki karşılığı, namaz vakitleri ile önemli resmî münasebetlerde vurulan nevbet 'ti. Dinî fonksiyonunun yanı sıra bir tür askerî halk konseri niteliğini de taşıyan nevbet, Osmanlılarda ilk defa Osman Bey'in huzurunda vurulmuş, Anadolu Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Mes'ud'un bağımsızlık fermanı ile uç beyliği alameti olarak gönderdiği berat, kaftan, tuğ ve sancağın yanında davul, nakkare, boru ve zilden oluşan takımın verdiği konseri Osman Bey ayakta dinlemiştir Nevbet'in resmî fonksiyonundan kaynaklanmış olabilecek bir sosyal uygulaması da, çok sayıda davul zurnanın çaldığı ağır ritimli pehlivan havaları eşliğinde 1361 yılından beri yapılan Kırkpınar yağlı güreşleridir.

Mehter'in büyüklüğü kat terimi ile belirtilen her bir sazın sayışına göre değişirdi: padişahların on iki katlı (her bir sazdan 12'şer adet), sadrâzamın 9, vezir ve paşaların 7 katlı mehterleri vardı. İcra düzeni ise savaşta saf, normal zamanlarda yarımay biçimi idi. Fil veya develere bindirilmiş kocaman kösler, at veya katırlara yüklenmiş büyük ziller, davullar, nakkareler, zurnalar ve borular saflar halinde tuğ (çevgan) ve sancakların (alem) önünde yürür, zenciri adı da verilen çevganîler, at kılından kurdele, zil ve çıngıraklarla süslü ritm sopalarım "Ala hey" nidalarıyla sallayarak askeri şevklendirirlerdi. Normal zamanlardaki nevbet ise, en önemlisi ikindi zamanı yapılanı olmak üzere, yarımay şeklinde dizilmiş mehteran bölüğü tarafından vurulur; davul, zurna, zil ve borucular (tabılzen, zurnazen, zilzen ve boruzen'ler) ayakta, nakkareciler yere bağdaş kurarak çalar; içoğlanı başçavuşunun vezir veya yeniçeri ağasına sunmak üzere ihtiyaç sahiplerinin dilekçelerini toplanmasıyla başlayan tören, halkanın ortasına gelen mehterbaşının elinde çevganla konseri yönetmesiyle devam eder, gülbank ve dualarla sona ererdi. Mûsikî açısından Mehterin en büyük özelliği ise, önce nefesli sazların, arkasından bütün heyetin çaldığı, yumuşak veya gümbürtülü bölümlere nöbetleşe yer verilen (buradan klâsik saz mûsikîsine geçmiş olup senfoni orkestralarında da kullanılan) karabatak tekniğidir.

16, 17 ve 18. yy.da yetişen Bestekâr ve icracıları eliyle askerî mûsikî sanatının zirvesine ulaşan mehter mûsikîsi hem savaşlar, hem Osmanlı elçi veya heyetlerine eşlik eden şatafatlı takımlar münasebetiyle tanındığı Avrupa'da önce ordu birliklerini, sonra da bestecileri etkilemekte gecikmedi. Daha 1683'te Viyana'ya yürüyen Jan Sobieski'nin ordusuna mehter etkisiyle perküsyonlar arttırılmış bir askerî bando eşlik etmişti. Batılıların çoğunlukla Yeniçeri müziği anlamına gelen terimlerle adlandırdıkları mehteri ilk uygulayan Lehler oldu (l741): Avusturya, Rusya, Prusya ve İngiltere de arkalarından geldi

Mehterhâne 1828'de II. Mahmud tarafından kapatılmış, bunun yerine III. Selim'in yakın dostu Napolyon'un emekli bando subayı Giuseppe Donizetti'ye Mızıka-i Hümâyun adlı Batı kopyası saray bando okulukurdurulmuştur.

 

2. Mevlevihâne

Sultan Veled tarafından kurulan ve Mevlânâ'nın tasavvufî fikirleriyle şekli yapısını (semâ') sistemleştiren Mevlevîlik, Türkçe, Arapça, Farsça, hat, tezhib, semâ' meşki gibi derslerin yanı sıra ciddî mûsikî eğitimi de veren dergâhları ve bir tür konser salonu niteliğindeki semâhâneleriyle, Osmanlı mûsikîsinin gelişmesinde yüzyıllar boyu büyük bir ocak görevi yapmış, Anadolu'nun en ücra ve küçük şehirlerinden başka İmparatorluğun Balkan ve Ortadoğu eyaletlerinde de açılmış olan Mevlevîhâneler Osmanlı mûsikîsinin yayılmasında başlıca rolü oynamışlardır.

 


Sultan III.Ahmet'in şehzâdelerinin sünnet düğünü şenliklerinde, Okmeydani'ndaki eğlencelerden birinde müzisyenler. Surname-i vehbî adli eserden, 18. yy..

3. Enderun

I. Murad'ın Edirne'yi almasından hemen sonra 1363'te kurduğu, II.Murad, Fatih ve II. Bayezid'in geliştirip mükemmel bir saray üniversitesi haline getirdiği, 1833'te II. Mahmud tarafından kapatılan saray okuludur. I. Murad zamanındaki din derslerine II. Murad şiir, mûsikî, hukuk, mantık, felsefe, geometri, coğrafya ve astronomi; Fatih hat, tezhib, kaatı' ve resim; II. Bayezid de silahşörlük, okçuluk gibi askeri spor derslerini eklediler [II. Bayezid ayrıca Enderün'lulara dış (bîrün) hizmetlerine geçerek sadrâzamlığa kadar yükselebilme yolunu da açmıştır]. Bu dersleri okutacak bilginler imparatorluğun içindeki ve dışındaki ülkelerden celbedilirken, Enderun'da tahsil edebilmek İslam dünyasının dört bucağından gelen öğrenciler için büyük bir şeref ve imtiyaz teşkil ediyordu.

Enderun mûsikî mektebi, kalburüstü Osmanlı mûsikîcilerinin sadece yetiştiği değil, ders de verdikleri bir okuldu. Yeniçeri Ocağı ile birlikte kapatılan Mehterhâne gibi. İmparatorluk sarayının bu önemli mûsikî öğretim merkezi de II. Mahmud tarafından Enderun-u Hümâyunla birlikte kapatıldı.

 

4. Özel Meşkhâneler

Tek veya toplu olarak hususî mahiyette mûsikî meşki yapılan evler, cemiyetler veya öğrenci koroları, Osmanlı İmparatorluğunda mûsikî hocalarının evde ders verme geleneği, saray cariyelerinin evlerine derse gönderildiği hocalarla başlamıştır. Gerek erkek, gerek kız çocukların mûsikî eğitimi için Enderun'da - öbür konularda olduğu gibi - sadece saraydan değil, dışarıdan hocalar da görevlendirilirdi. Mehterhâne ile Enderun'un (daha sonra da tekkelerin) kapatılmasından sonra bu adet zaruret halini aldı. Hem eğitim, hem konser amacıyla kurulmuş olan derneklerin başında ise, 1916-1931 yılları arasında çalışan, Osmanlı mûsikîsinin ilk toplu icra plaklarını dolduran, ayrıca yurt içinde ve dışında ciddî konserler veren Dârüttalîm-i Mûsikî Cemiyeti gelir.

-----------------------------------------------------------------------------------

Kaynakça:
Cinuçen Tanrıkorur, "Osmanlı Musikisi"

 


Osmanlı Mûsikîsinde Çalgılar

Mûsikî aletleri bilimi demek olan Organoloji'de çalgılar,hangi Müzik söz konusu olursa olsun, bu sanatın insanla birlikte doğuşundan bu yana geçirdiği merhaleler göz önüne alınarak, vurmalı çalgılar, nefesli çalgılar ve telli çalgılar sırası içinde incelenmektedir. Biz burada. Osmanlı mûsikîsinin çeşitli türlerinde kullanılan çalgıları, kullanılma alanlarını birleştirerek, vurmalı-nefesli-telli (mızraplı-yaylı) sırasına göre toplu olarak sınıflandıracağız .

Vurmalı Sazlar

1) Tahtalar

 

Çevgân 

(Askeri Müzik)

Kaşık

(Halk Oyunları)

Çalpara veya Çengi Çubuğu

(Köçekçe ve Tavşanca'larda)

2) Zilliler

 

Zil (Halile)

(Tekke Müziği)

Mehter Zili

(Askeri Müzik)

Hitit Sistrumu

(Askeri Müzik.)

Zilli Maşa

(Halk oyunları)

Parmak Zili

(Eski ve yeni Raks Müziği)

3) Derililer

 

Kös

Askeri Müzik

Davul

Askeri ve Halk Müziği

Nakkare

Askeri Müzik

Kudüm

Tasavvuf ve Klâsik Müzik

Dâire

Klâsik Müzik

Def

Fasıl Müziği

Bendir

Tasavvuf Müziği

Nevbe

Tasavvuf Müziği

Darbuka

Oyun havaları

4) Fırınlanmışlar

 

Cam Bardaklar

Oyun Müziği

Kâseler

Oyun Müziği

Fincanlar

Oyun Müziği

Nefesli Sazlar

1) Dilliler

 

Zurna

Askeri ve Halk Müziği

Mey

Halk Müziği

Kaval

Halk Müziği

Tulum

Halk Müziği

Sipsi

Halk Müziği

Çifte

Halk Müziği

Arğul

Halk Müziği

Düdük

Halk Müziği

2) Dilsizler

 

Nefir

Askeri Müzik

Kaval

Halk Müziği

Ney

Klâsik ve Tasavvuf Müziği

Girift

Klâsik Müzik

Miskal

Klâsik Müzik

Pîşe

Klâsik Müzik

Klâsik Müzik

Kara kamış

Klâsik Müzik

Komuz

Oyun Müziği

Garmon

Mızıka ve Oyun Müziği

Hokkabaz Borusu

Eğlence Müziği

Mizmar

Klâsik Müzik

Telli Sazlar 

1) Yaylılar

 

Iklığ

Halk Müziği

Sînekeman 

Klâsik Müzik

Keman

Klâsik Müzik

Rebab

Tasavvuf Müziği

Klâsik Kemençe

Klâsik Müzik

Karadeniz Kemençesi

Halk Müziği

Ağaç Kemane

Halk Müziği

Yaylı Tanbur

Klâsik Müzik

Kabak Kemane

Halk Müziği

2)Mızraplılar

 

Kopuz

Askeri ve Halk Müziği

Kolca Kopuz

Halk Müziği

Lâvta

Oyun Müziği

Çeng ( Mugni)

Klâsik Müzik

Tanbur

Klâsik Müzik

Ud

Klâsik ve halk Müziği

Kanun

Klâsik ve halk Müziği

Santur

Klâsik Müzik

Saz Ailesi

 

Cura

Halk Müziği

Cura-Bağlama

Halk Müziği

Bağlama

Halk Müziği

Tanbura

Halk Müziği

Dîvan (Meydan) sazı

Halk Müziği

Tar Ailesi

 

Dombra

Halk Müziği

Dotar

Halk Müziği

Setar
Halk Müziği

Asya Türkleri Müziği Çalgıları

 

Balaban (MEY)

Halk Müziği

Gubuz

Halk Müziği

Koray

Halk Müziği

Sıbızgı

Halk Müziği

Mazhar

Halk Müziği

Gıçek

Halk Müziği

Kılkopuz

Halk Müziği

Rubab

Halk Müziği

Nay

Halk Müziği

Kemença

Halk Müziği

 

 


DOWNLOAD EDİLEBİLİR MEHTER VE FASIL MP3 DOSYALARI

Mehteran

ÇAĞRI HİCAZ HUMAYUN PESREVİ YİNEDE ŞAHLANIYOR
Download:  ÇAĞRI    0.7MB Download:    HİCAZ HUMAYUN PESREVİ    1.6MB Download: YİNEDE ŞAHLANIYOR 3.5MB
BUNA ER MEYDANI DERLER ESKİ MALAZGİRT MARŞI ESTERGON KALESİ
Download: BUNA ER MEYDANI DERLER 2.0MB Download: ESKİ MALAZGİRT MARŞI 1.8MB Download:    ESTERGON KALESİ    2.4MB
KIRIMDAN GELİR EY GAZİLER MEHTER VURUYOR
Download:    KIRIMDAN GELİR    2.7MB Download:    EY GAZİLER    2.6MB Download:    MEHTER VURUYOR    3.1MB
ESKİ ORDU MARŞI CEDDİN DEDEN ARTAR CİHATLA ŞANIMIZ
Download:    ESKİ ORDU MARŞI    1.9MB Download:    CEDDİN DEDEN    2.1MB Download: ARTAR CİHATLA ŞANIMIZ 2.0MB
MEHTER MARŞI RAST PESREVİ GÜLYÜZÜNDE GÖRELİ
Download:    MEHTER MARŞI    1.9MB Download:    RAST PESREVİ    2.4MB Download: GÜLYÜZÜNDE GÖRELİ  3.3MB
ORDUNUN DUASI ESKİ HALİ YELKENLER BİCİLECEK
Download:    ORDUNUN DUASI    3.6MB Download: ESKİ HALİ 2.4MB Download: YELKENLER BİCİLECEK 3.9MB
SANCAK MARŞI DEVLET MARŞI GENC OSMAN
Download:    SANCAK MARŞI    2.5MB Download:    DEVLET MARŞI    1.8MB Download:    GENC OSMAN    2.6MB
OSMAN PAŞA MARŞI HÜCUM MARŞI GULBANK
Download: OSMAN PAŞA MARŞI 2.8MB Download:    HÜCUM MARŞI    1.9MB Download:    GULBANK    2.3MB

 

Fasıllar

Bu Gönül Ne Gülde Ne Gülşende Bir Gün Şad Edecek O Güzel Ruhumu Sandım Yaylı Tanbur Taksimi

Beste: Sarı Onnik Efendi, Usül: Aksak

Bu gönül ne güldedir ne gülşendedir
A canım sendedir divane gönlüm sendedir,
Kimseye ne bende ne efkendedir
A canım sendedir divane gönlüm sendedir

Download:    BU GÖNÜL    3.5 MB

Beste: Musa Süreyya Bey Usul: Sengin Semai

Bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım
Sakin geceler pus işi hicranını andım
Aşkın ezeli olduğuna inandım
Sakin geceler hicranını aldım

Download:    BİR GÜN O GÜZEL    3.5 MB

Yaylı Tanbur: Fahrettin Çimenli

Download:  YAYLI TANBUR  1.0 MB

Derdin Ne İse Saklama Dil Seni Sevmeyeni Sevmede Lezzet Mi Olur? Kürdili Hicazkar Saz Semai

Beste: Nasib'in Mehmet Yürü,
Güfte: Baki Nedim, Usül: Sengin Semai

Derdin ne ise saklama, mahrem olayım ben
Cürmüm ne ise söyle de mahkum kalayım ben
Aç kalbini dök derdini tahif-i elem et,
Güldürmeyeceksen de beni gül güzelim sen,
Bir kerre görüp güldüğünü, şad olayım ben

Download:    DERDİN NE    3.3 MB

Beste: Civan Ağa,
Güfte: Mehmet Sadi Bey,
Usul: Sengin Semai

Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet olur mu
Olsa da böyle muhabbet de hakikat mi olur
Yek cihet olmaz ise dilde muhabbet mi olur
Aldanıp sevmeyeni can vererek sevmemeli
Aklını başına al herkes için olma deli

Download:   DİL SENİ SEVMEYEN    2.4 MB

Beste: Kemani Tatyos Efendi

Download: KURDİLHİCAZKAR SSEMAİSİ 3.0 MB

Şen Gözlerine Neşe Veren Bir Çiçek Olsam Cana Rakibi Handan Edersin Mızraplı Tanbur Taksimi

Beste: Mısırlı İbrahim Efendi,
Güfte: Ahmet Refik Altınay
Usül: Yürük Semai

Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam
Busenle sararsam, o güzel sinede solsam,
Her koklayışım ruhumu ateşlere yaksa
Busenle sararsam, o güzel sinede solsam

Download:    SEN GÖZLERİN    3.0 MB

Beste: Giriftzen Asım Bey
Usul:Curcuna

Cana rakibi handan edersin
Ben bi-nevayı giryan edersin
Bi-ganelerle ünsiyet etme
Bana cihanı zindan edersin

Download:    CANA RAKİBİ    2.4 MB

Mızraplı Tanbur: Ege Köprek

Download:  TANBUR TAKSİMİ 3.5MB

Seninle Ey Gül-i Ahsen Yüzüm Şen Hatıram Şen Kürdilihicazkar Peşrev

Beste: Bimen Şen Usül: Düyek

Seninle ey gül-i ahsen
Barışamam buse vermezsen
Kırılsan küssen incinsen
Barışamam buse vermezsen

İnadım tuttu zannetme
Lüzum yok fikrimi çelme
Gücendim çünkü şiddetle
Barışamam buse vermezsen

Download: SENİNLE EY GULİ AHSEN 2.7 MB

Beste: Bimen Şen, Usül: Curcuna

Yüzüm şen hatıram şen
Meclisim şen mevkiim gülşen
Dilim şen hem revim şen
Hem serim şen hem de mim ruşen

Nasıl şen olmasın gönlüm
Bu bezm-i iyşu iştretde
İçen şen söyleyen şen
Dinleyen şen, yar ü ağyar şen

Download:    YÜZÜM SEN   1.4 MB

Beste: Kemençeci Vasilaki

Download:   KURDİLHİCAZKAR FASIL    3.5MB

 

 

 

 

 

 

Solsan Da Sararsan Yine Gül-Penbe Dehensin Kederden Mi Neden Bilmem Nihavend Peşrev

Beste: Mısırlı İbrahim Efendi
Güfte: Ahmet Refik Altınay
Usul: Türk Aksağı

Solsan da sararsan yine gül-penbe dehensin
Rabbin bana bir nimeti varsa o da sensin
Sinem ebediyen o güzel tenle bezensin
Rabbin bana bir nimeti varsa o da sensin

Download:    SOLSANDA SARARSANDA 2.9 MB

Beste: Nasibin Mehemet Yürü
Güfte: Ahmet Refik Altınay Usul: Türk Aksağı

Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsarım
Seninçün bak nasıl ağlar yanar bu aşk-ı zarın
Ağarsa saçların kafi bana çeşm-i füsunkarın
Seninçün bak nasıl ağlar yanar bu ask-ı zarın

Download:    KEDERDENMİ NEDEN   2.4 MB

Beste: Osman Bey

Download: NİHAVEND PESREV  1.4 MB

Sazlar Çalınır Çamlıca’nın Bahçelerinde Biz Heybelide Her Gece Mehtaba Çıkardık Hicaz Peşrev

Beste: Yesari Asım Arsoy Usul: Aksak

Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde
Bülbül sesi var nağmelerinde
Bin taze emel var şu kızın handelerinde
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde

Download:    SAZLAR CALINIR    2.9 MB

Beste ve Güfte: Yesari Asım Arsoy
Usul: Ağır Aksak

Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık
Sandallarımız neş'e dolar zevke dalardık
Saz seslerimiz sahile aksettiği demler
Etrafı şarkı gazellerle yakardık, zevke dalardık.

Download:    BİZ HEYBELİDE    2.1 MB

Beste: Neyzen Salim Bey

Download:    HİCAZ FASIL    1.7 MB

Bu Gül-Zarın Yine Bir Nev-Baharı Aşkın Karanlık Yollunda Kaç Yıldır Yanlız Kaldım Kanun Taksimi

Beste: Santuri Ethem Efendi
Usul:Curcuna

Bir gül-zarın yine bir nev baharı
Rehin-i intizar etdi hezarı
Dem-i taşrif-i yar-i gül'i zarı
Bugün de neş'e-zar etdi hezarı

Tedarik üzre gördüm gül-sitanı
Tekarrüb eylemiş vakt-i zamanı
Haberdar eyledim ben de nihanı
Bu müjdem pür-mesar etdi hezarı

Download:    BU GÜLZARIN    2.6 MB

Beste: Kemani Mustafa Sunar
Usul: Aksak

Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yanlız kaldım
Bir ışık yok bir yolcu yok her taraftan bunaldım
Gurbet yolu pek uzunmuş varamadım yoruldum
Ömrün sabahsız şebinde yıldızlardan sorardım
Issız karanlık gönlümde sevdalımı arardım

Sordum onu gecelerin parlak yıldızlarında
Sonbaharın çiçeğinden akşamın rüzgarından
Bir gören yok bir biylen yok çöllerin kızlarında
Ben yaremi kendim bağlar kendim sarar ağlarım
Issız karanlık gönlümde sevdalımı arardım

Download: AŞKIN KARANLIK YOLUNDA  5.0MB

Kanun: Taner Sayacıoğlu

Download:    KANUN TAKSİMİ    1.4 MB

Taksim Senin Aşkın İle İhya Olurum Sultan-ı Yegah Peşrev

Download:    TAKSİM    1.5MB

Beste: İsmail Hakkı Bey
Güfte: Nuriye Hanım
Usul: Aksak

Senin aşkın ile ihya olurum
Bakarım hüsnüne hayran olurum
Vuslat-ı yar ile dilşad olurum
Bakarım hüsnüne hayran olurum

Download:    SENİN AŞKIN    1.7 MB

Beste: Kanuni Hacı Arif Bey

Download:    SULTANI YEGAH PESREV   1.6 MB

Cevrin Yetişir Sanma Sakın Reng-i Ruhsarına Gülgun Dediler Uşşak Saz Semai

Beste: Şerif İçli Güfte: Behçet Kemal Çağlar
Usul: Türk Aksağı

Cevrin yetişir sanma sakın ol ki sitemkar
Bir ben kalayım katlanacak şevk alacak yar
Artır ki heman cevrini sen pes desin ağyar
Bir ben kalayım katlanacak şevk alacak yar

Download: ÇEVRİN YETİŞİR SANMA  2.5 MB

Beste: Şevki Bey
Güfte: Üryanizade Said Efendi
Usul: Ağır Aksak

Reng-i ruhsarına gülgun dediler
Şive-i hüznüne efzun dediler
Hal-i şurideme meftun dediler
Sana leyla, bana Mecnun dediler.

Download:    RENGİ RUHSARİN    2.7 MB

Beste: Neyzen Aziz Dede

Download:    USSAK SAZ SEMAI    3.7 MB

Edemem Kimseye Halim Hikayet Eski Hali Hiç Görmem Saba Peşrev

Beste: Hacı Arif Bey
Güfte: Mehmet Sadi Bey
Usul : Aksak

Edemem kimseye halimi hikayet
Gönül senden kime etsem şikayet
Neler çektim elinden bi-nihayet
Gönül senden kime etsem şikayet

Yine sensin bana hem-der ü dem-saz
Hemişe münis-ü hem mahrem-i raz
Acımazsın bana hem kendine az
Gönül senden kime etsem şikayet

Download:    EDEMEM KİMSEYE HALİM   2.1 MB

Beste: Hacı Arif Bey

Eski hali hiç göremem
Bana n'oldu hiç bilemem
Bu firkata sabredemem
Bana n'oldu ben bilemem

Hayli çektim bunca emek
Layık mıdır cevreylemek
Rahmeyle bari şimdicek
Bana n'oldu ben bilemem

Download:    ESKİ HALİ    4.7 MB

Baste: Tanburi Büyük Osman Bey

Download:    SABA PESREV   1.6 MB

Hala Acıyor Gözlerinin Yaktığı Yerler Canım Gibi Sevdikçe Seni Gönlüm Ey Affet Ney Taksimi

Beste: Beste Şerif İçli
Güfte. Mustafa Nafiz Irmak
Usul: Türk Aksağı

Hala acıyor gözlerinin yaktığı yerler
İncitme garibim beni bir sözle sevindir
Aşkın bana rüyasını gösterdi o gözler
Ağlatma yazık gözlerinin hüznünü dindir

Download:    HALA ACIYOR    2.5 MB

Beste: Şevki Bey
Güfte: Mehemet Sadi Bey,
Usul: Aksak

Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey affet
Göstermedin asla bana bir ruy-i muhabbet
Bunca emeğim mavh ü heba oldu nihayet
Sen sağ olasın sevdiceğim ben de selamet

Download:    CANIM GİBİ SEVDİKÇE    2.7 MB

Ney:Neyzen Salih Bilgin

Download:    NEY TAKSİMİ    1.5 MB

Keman Taksimi Düş Ben Gibi Bir Aşka Sadakat Ne İmiş Gör Saba Saz Semai


Keman: Demir Karabaş

Download:    KEMAN FASİL    1.6 MB

 

Beste: Şerif İçli Güfte:Hüseyin Rıfat Işıl
Usul:Sengin Semai

Düş ben gibi bir aşka sadakat ne imiş gör
Vuslat demi beklerken o firkat ne imiş gör
Yok güzelim düşme sakın öyle belaya
Gir kalbime orda felaket ne imiş gör

Download:    DÜŞ BEN GİBİ    2.9 MB

Beste: Neyzen Aziz Dede

Download:    SABA SAZ SEMAİSİ    3.3 MB

Ud Taksimi Şed Araban Peşrev Sultan-i Yegah Peşrev


Ud: Osman Nuri Özpekel

Download:    UD TAKSİMİ    1.5 MB


Beste: Tanburi Cemil Bey

Download:    SED ARABAN PESREV    1.6 MB


Beste: Kanuni Hacı Arif Bey

Download:  SULTANI YEGAH PESREV 3.5MB

Kemençe Taksimi Uşşak Peşrev Şed Araban Saz Semai


Kemençe: Hasan Esen

Download:    KEMENCE TAKSİMİ    1.3 MB


Beste: Kemani Tatyos Efendi

Download:    USSAK FASIL    1.5 MB

 


Beste: Tanburi Cemil Bey

Download:    SED ARABAN SAZ SEMAİSİ 1.3 MB

Bu site bir HARUN YAHYA sitesidir. www.harunyahya.org